O nás

Konferencia Národné fórum produktivity je interaktívna znalostná platforma, ktorá od roku 1997 rozvíja diskusiu a spoluprácu medzi akademickou obcou, zástupcami priemyslu a tvorcami politík v otázkach zvyšovania produktivity a podpory konkurencieschopnosti. Je postavená na jedinečnej poznatkovej báze, poskytuje priestor pre výmenu názorov, osvedčených postupov, umožňuje vzájomné zdieľanie informácií a skúseností, prepája ľudí a firmy a buduje zázemie pre ich vzájomnú spoluprácu.

  • Výnimočná znalostná ponuka
  • Špičkoví experti
  • Inšpiratívne riešenia

NAJDLHŠIE ORGANIZOVANÉ PODUJATIE VENOVANÉ PRODUKTIVITE A KONKURENCIESCHOPNOSTI NA SLOVENSKU

História a významné miľníky

Transformácia ekonomiky po roku 1989 priniesla mnohé výzvy, najmä v oblasti produktivity práce. Na scéne však chýbali odborníci, ktorí by vedeli, ako vniesť nové poznatky a najlepšie praktiky do praxe.

Expertné iniciatívy na Žilinskej univerzite, kde pôsobili odborníci ako prof. Milan Gregor, prof. Ján Košturiak a prof. Branislav Mičieta, položili základ pre vznik Slovenského centra produktivity (SLCP) a následne aj pre organizovanie Národného fóra produktivity.

Vznik fóra bol inšpirovaný úspechmi Japonského centra produktivity a jeho vplyvu na rýchlu obnovu japonskej ekonomiky po druhej svetovej vojne. Už prvý ročník v roku 1997 zaznamenal významnú medzinárodnú účasť a položil rámec pre vznik SLCP a formuláciu kontúr národného hnutia produktivity.

Prehľad míľnikov zobrazuje vývoj a dôraz Národného fóra produktivity na inovácie a adaptabilitu v meniacom sa prostredí trendov v produktivite a technológiách počas posledných 25 rokov.

Význam a podstata

Národné fórum produktivity sa od svojho vzniku stalo platformou, kde sa stretávajú myšlienky, inovácie a skúsenosti, ktoré si vymieňajú predstavitelia priemyslu, akademickej obce i štátnych inštitúcií. Ako najdlhšie organizované podujatie venované produktivite a konkurencieschopnosti na Slovensku, prináša kontinuálne už viac ako dve desaťročia najnovšie trendy a osvedčené postupy z celého sveta.

Význam fóra sa prejavuje aj v jeho prínose k ekonomickému rozvoju Slovenska. Fórum každoročne upozorňuje na dôležitosť produktivity v kontexte globálnych ekonomických výziev a poskytuje impulzy pre podniky na zlepšovanie ich operácií a stratégií.

Významné miľníky

1997

- Prvé NFP s medzinárodnou účasťou.
- Definovanie rámcov pre vznik SLCP.
- Formulácia kontúr národného hnutia produktivity.
- Významní zahraničný experti: H. J. Warnecke (SRN), W. Sihn (SRN), A. Carrie (UK), K. Takemura (Japonsko).

2002

- Najvyššia medzinárodná účasť (Japonsko, USA, Maďarsko, Poľsko...)
- Predstavenie Národného programu na zvyšovanie konkurencieschop-nosti a produktivity SR.
- SLCP prezentuje vlastný benchmarkový model.

2004

- Fokus na štíhlu výrobu, metódy a techniky.
- Prvýkrát na Slovensku vyučovaný prístup Mapovania toku hodnoty (VSM).

2005

- Predstavenie konceptu Digitálneho podniku v spolupráci so Žilinskou univerzitou.
- Praktické prezentácie technológií
digitálneho podniku.

2007

- Spolupráca s EANPC - Európska konferencia produktivity (EPC 2007) - Účasť vrcholových predstaviteľov EANPC, európskych národných centier produktivity, slovenského priemyslu.
- Predstavenie Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT.

2011 & 2014

- Predstavenie vládneho programu SRN: Priemysel 4.0
- Diskusia o umelej inteligencii a jej praktických aplikáciach.

2017

- Predstavenie konceptu Smart Logistics od CEIT.
- Rozvoj komerčného produktu Factory Twin.

2023

- Téma: Produktivita v ére digitalizácie.
- 25 rokov od vzniku SLCP s úspešným NFP.

„Profesor Gregor bol presvedčený, že Slovenská republika potrebuje nielen širšiu implementáciu testovaných techník produktivity v priemysle, ale aj širšie povedomie o produktivite. …Fórum, pôvodne určené ako jednorazové podujatie, sa stalo súčasťou národného a regionálneho kalendára …SLCP vytvorilo efektívny model fungovania národného centra produktivity, ktorý budú študovať a aplikovať ďalšie krajiny.“

Anthony C. Hubert, generálny sekretár Európskej asociácie národných centier produktivity

„Táto konferencia združuje a vytvára priestor pre expertov z oblasti produktivity z európskych krajín, Japonska a Spojených štátov. Jej hlavným cieľom je výmena skúseností, techník a poznatkov v oblasti produktivity. Produktivita sa tak stáva fenoménom, ktorý najvýznamnejšie ovplyvňuje konkurencieschopnosť Slovenskej republiky“ .

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD, zakladateľ Slovenského centra produktivity

Medzinárodný rozmer a úspechy

Národné fórum produktivity je úzko prepojené s činnosťou SLCP, ktoré sa už v roku 1999 stalo členom Európskej asociácie národných centier produktivity (EANPC), a na globálnej úrovni členom Svetovej konfederácie vied o produktivite (WCPS), čím potvrdilo svoje ambície a záväzok k medzinárodnej spolupráci. 

Reputáciu vybudovalo aj prítomnosťou popredných svetových odborníkov – od profesora Warneckeho z Nemecka, cez viedenského profesora Wilfrieda Sihna, až po profesora Carrieho z Veľkej Británie. Spolupráca SLCP s EANPC vyvrcholila v roku 2007 organizovaním Európskej konferencie produktivity, ktorá zdôraznila význam Slovenska v oblasti produktivity a jeho rastúci vplyv na medzinárodnej scéne. 

Ďalšie ročníky kontinuálne rozvíjali koncepty a nástroje zamerané na inovácie, produktivitu a nastupujúci fenomén Industry 4.0, a podporujúce udržateľnosť konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.

25. výročie Národného fóra produktivity

V aktuálnom roku Národné fórum produktivity oslavuje 25. výročie. Každé výročie ponúka príležitosť bilancovať a zamyslieť sa nad úspechmi. My vnímame jubileum ako náš spoločný úspech a chceme ho osláviť s vami. Boli ste, a ostávate, našou inšpiráciou, zmyslom našich snažení a skvelými partnermi. 

Skúsenosti a poznatky nás vyzbrojili čeliť aj tým najväčším výzvam a posúvať slovenské podniky do úspešnej budúcnosti aj nasledujúcich 25 rokov. Spolu sa postavíme skúškam jedinečnými poznatkami, odvážnymi rozhodnutiami, inováciami a agilnosťou.

Nenechajte si ujsť príležitosť stať sa súčasťou jubilejného ročníka konferencie, ktorý pre vás pripravujeme ako výnimočný, rozšírený o nové formáty, otvárajúci diskusie na aktuálne témy, s desiatkami úspešných digitalizačných príbehov zo slovenských a zahraničných podnikov, výsledky prieskumov a analýz, špeciálne technologické stages s demonštráciou technologických riešení.

Rezervujte si miesto vo svojom kalendári už dnes, a zabezpečte si prístup k širokej škále poznatkov, inovácií a možností prepájať sa s odborníkmi z rôznych oblastí, ktoré môžu výrazne ovplyvniť váš profesionálny rozvoj a vaše podnikanie.

Prihláste sa na odber noviniek