PRODUKTIVITA VO VEKU DIGITALIZÁCIE II

Menej troviť, viacej tvoriť ! (Ľudovít Štúr)

Úvod

Produktivita bola a zostane hlavným faktorom ekonomického rastu krajín i svetového hospodárstva. Je jedným z najvýznamnejších prvkov konkurencieschopnosti. No rast produktivity nie je večný a nefunguje automaticky. Je to beh na dlhé trate. Zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti našej krajiny nemôže byť samo riadeným procesom. Vyžaduje si neustále monitorovanie a riadenie procesu zlepšovania produktivity.
Digitalizácia a využívanie pokrokových technológií prinášajú zmenu ekonomického prostredia, ktoré si vyžaduje nové spôsoby a metódy pre meranie a hodnotenie výkonnosti a produktivity. Platí to tak na národnej ako aj na podnikovej úrovni. Ukazovatele produktivity sú definované ako pomer výstupov ku vstupom. Výstupy sú reprezentované vytváranou hodnotou a vstupy reprezentujú zdroje, spotrebované pre tvorbu výstupov. Pri hodnotení dosahovanej produktivity sa najčastejšie ako vstupný zdroj stále využíva práca (počet pracovníkov, odpracované hodiny), preto sa takáto produktivita označuje aj ako parciálna produktivita práce.

Translate »