Národné fórum produktivity
Je dlhoročným manažérom v strojáskych a hutníckych podnikoch ČSSR a SR, najmä v oblasti technickej, inovačnej a v aplikovanom výskume. V 90. rokoch 20. storočia bol ministrom hospodásrtva SR (1994), ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1998-2002), poslancom NR SR (1994-1998). Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na ŽU v Žiline a TU Košice (2002-2015). Ako aktívny organizátor sa významne zaslúžil o rozvoj SLCP (1998-2017) a CEIT GROUP(2007-2017). Bol členom Vedeckej rady SAV (2009-2015), členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (2013-2018). V rokoch 2014-2020 zastával post predsedu Rady pre stratégiu a koordináciu SARIO.
Ing. Peter Magvaši, CSc.
Translate »