Národné fórum produktivity
Je vedúcim Katedry priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa problematike logistiky, riadenia zásob a distribúcie, projektovania výrobných a logistických systémov. Vo svojej výskumno-vývojovej činnosti sa venuje využitiu technológií virtuálnej a rozšírenej reality v priemyselnom prostredí. Pravidelne je zodpovedným riešiteľom projektov KEGA, VEGA, viedol projekt cezhraničnej spolupráce APVV-SK-PL-0030-12 a bol spoluriešiteľom v rámci medzinárodného projektu FP7-NMP-2008-3.4-1 – Holistic, extensible, scalable and standard Virtual Factory Framework. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na riešení viac ako 20 grantových projektov a projektov zo štrukturálnych fondov (KEGA, VEGA, APVV, ŠF EÚ). V rámci spolupráce s priemyselnou praxou bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom viac ako 20 projektov a inžinierskych diel. Je autorom viac ako 130 vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich aj zahraničných zborníkoch a časopisoch.
prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD
Katedra priemyselného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Translate »