Národné fórum produktivity

Garanti NFP 2022

Programoví a odborní garanti

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Slovenské centrum produktivity

Patrí medzi najvýznamnejších odborníkov v oblasti produktivity a priemyselného inžinierstva. V roku 1998 založil SLCP a v roku 2007 CEIT, kde zastával vedúce funkcie. Je nositeľom štátneho vyznameniania Slovenskej republiky: Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Od roku 1984 rieši v spolupráci s priemyslom výskumné a vývojové projekty zamerané na zvyšovanie produktivity, počítavú simuláciu, digitálny podnik, virtuálne projektovanie výrobných systémov a logistiku. Dlhodobo pôsobí ako pedagogický a vedecko-výskumný pracovník na Katedre priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline.
Ing. Peter Magvaši, CSc.
Je dlhoročným manažérom v strojáskych a hutníckych podnikoch ČSSR a SR, najmä v oblasti technickej, inovačnej a v aplikovanom výskume. V 90. rokoch 20. storočia bol ministrom hospodásrtva SR (1994), ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1998-2002), poslancom NR SR (1994-1998). Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na ŽU v Žiline a TU Košice (2002-2015). Ako aktívny organizátor sa významne zaslúžil o rozvoj SLCP (1998-2017) a CEIT GROUP(2007-2017). Bol členom Vedeckej rady SAV (2009-2015), členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (2013-2018). V rokoch 2014-2020 zastával post predsedu Rady pre stratégiu a kordináciu SARIO.

Organizační partneri

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Slovenská akadémia vied

Je významným vedecom SR v oblasti materiálového výskumu konštrukčnej keramiky, keramických nano-kompozitov, fázovej transformácii a mikroštruktúry. Vedecky pôsobí na oddelení keramiky na Ústave anorganickej chémie SAV . Od roku 2015 zastáva post predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV). Je nositeľom štátneho vyznamenania: Rádu Ľudovíta Štúra III. triedy. Ministerstvom hospodárstva SR mu bolo udelené Ocenenie za prínos pre rast produktivity v rokoch 1998-2007 v kategórii jednotlivcov. V roku 2007 mu bolo udelené ocenenie Vedec roka SR 2006.
doc. Ing. Peter Mihók, CSc. Drhc.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Je dlhoročným odborníkom SR uznávaným v zahraničí v problematike zahraničného obchodu a ekonomickej diplomacie. Od roku 1992 zastáva post predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Pôsobí ako docent na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prezident Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory v SR, predseda a podpredseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Paríž WCF, viceprezident Eurochambres Brusel a člen riadiaceho výboru Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.
doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.

Slovenské centrum produktivity

V súčasnosti je predsedom Rady združenia Slovenského centra produktivity (SLCP), v ktorom pôsobí od roku 2002. Zároveň pôsobí ako docent na Katedre priemyselného inžinierstva (KPI), Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline a na ATH v Bielsko-Biała. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike operačného manažmentu, zlepšovaniu produktivity, modelovaniu a simulácii produkčných systémov ako aj navrhovaniu konceptov budúcich továrni. Je spoluautorom uceleného konceptu Žilinského inteligentného výrobného systému (Zilina Intelligent Manufacturing Systems – ZIMS).

Hostia okrúhleho stola

Ing. Richard Sulík (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR

Richard Sulík je súčasný minister hospodárstva Slovenskej republiky, ekononóm a podnikateľ.
Translate »